fbpx

POLÍTICA DE PRIVACITAT  I PROTECCIÓ DE DADES 

En el marc de la relació de prestació de serveis en l’àmbit de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta, així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals MARIA MUNTS PUIG PLA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol mena que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades de caràcter personal.

La Política de Protecció d’OLALON SCP descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable de l’acompliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-davant les autoritats de control corresponents.
Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit OLALON SCP ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Responsable del tractament: Qui som?

Denominació: OLALON SCP
CIF: J55667612
Activitat: Publicidad
Direcció: C/Méndez Núñez, 7 Entresol 43004 TARRAGONA.
Telèfon: 877054719
Correu electrònic: administracio@olalon.com

Finalitat del tractament: Per a què farem servir les seves dades?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i / o visitants al web d’OLALON SCP o al seu personal, seran incloses en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’OLALON SCP, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

Legitimitat del tractament: Per què necessitem les seves dades?

 1. Relació contractual: És la que s’aplica quan compra un dels nostres productes o contracta algun dels nostres serveis.
 2. Interès legítim: Per atendre les consultes i reclamacions que ens plantegi i per gestionar el cobrament de les quantitats degudes.
 3. El seu consentiment: Si és usuari de la nostra web, mitjançant la marcació de la casella que figura en el formulari de contacte, ens autoritza a què li remetem les comunicacions necessàries per donar resposta a la consulta o sol·licitud d’informació plantejada.Destinatarios: ¿Con quién compartimos sus datos?

No cedim les seves dades personals a ningú, a excepció d’aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu de l’acompliment d’alguna llei. Per posar un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.
En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li demanarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir a això.

Comunicació: On podríem enviar les seves dades?

No farem transferències internacionals de les seves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Conservació: Quant de temps mantindrem les teves dades?

Només conservarem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per assolir els fins per als quals van ser recollides. A l’hora de determinar l’oportú període de conservació, examinem els riscos que comporta el tractament, així com les nostres obligacions contractuals, legals i normatives, les polítiques internes de conservació de dades i els nostres interessos de negoci legítims descrits en el present Avís de Privadesa i política de galetes.

En aquest sentit, MARIA MUNTS PUIG PLA conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vosté, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.
Un cop bloquejats, les seves dades seran inaccessibles per OLALON SCP, i no seran tractats excepte per a la seva posada a disposició a les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat: Com protegim les seves dades?

Fem servir tots els esforços raonables per mantenir la confidencialitat de la informació personal que es tracti en els nostres sistemes. Mantenim estrictes nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que processem enfront de pèrdues fortuïtes i a accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa i els riscos a què estan exposats les dades. Tanmateix, no podem responsabilitzar-nos de l’ús que Un. Faci de les dades (inclòs usuari i contrasenya) que utilitzi al nostre web. El nostre personal segueix estrictes normes de privacitat i en el cas que contractem a tercers per a prestar serveis de suport, els exigim que acatin les mateixes normes i ens permetin auditar-les per verificar el seu compliment.

Els seus drets: Quins drets pot exercir com a interessat?

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 1. Dret d’accés a les seves dades personals, per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament portades a terme amb ells;
 2. Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacte;
 3. Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible (per exemple, per imperatiu legal);
 4. Dret de limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-los per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 5. Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim. OLALON SCP deixarà de tractar les teves dades llevat que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.
 6. Dret a la portabilitat de les dades, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament sigui l’existència d’una relació contractual o el seu consentiment.
 7. Dret a revocar el consentiment atorgat a OLALON SCP

Per exercitar els seus drets, pot fer-ho de manera gratuïta i en qualsevol moment, contactant amb nosaltres a l’adreça C / Méndez Núñez, 7 43004 TARRAGONA, adjuntant còpia del seu DNI.
Tutela de drets: On pot formular una reclamació?
En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 • Seu electrònica: https://www.aepd.es
  Correu postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Telèfon: 901.100.099 i 912.663.517
 • Formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos no conlleva ningún coste y no es necesaria la asistencia de abogado ni procurador.

Actualitzacions: Quins canvis hi pot haver en aquesta Política de privadesa?
OLALON SCP es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que puguin afectar el compliment d’aquesta.
A fi de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, OLALON SCP ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de clickDatos.

Abrir chat